Thesis On Telecommunication Engineering

Silindirik ve Küresel Dalga Fonksiyonları, Green Fonksiyonları ve İntegral Denklemler, Kaynakların Spektral Gösterilimi, Dalga Kılavuzu Yapıları, Kanonik Saçılma Problemleri, Saçılma ve Difraksiyon Problemleri, Sayısal Yöntemler. Durağan rasgele girişli doğrusal sistemlerin analizi. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] Kompleks düzlem, Riemann yüzeyi, karekök ve logaritma gibi çok değerli fonksiyonların incelenmesi. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] Genel çok boyutlu işaret ve sistemler, görme, temel görüntü analiz tekniklerine toplu bakış, dönüşümler, renk, hareket, video bileşenler ve işaret yapıları, resim bozuklukları, iletim için kodlama ve formatlar, örnekleme, sayısal video bozuklukları, sayısal video işaret işleme, düşey ve zaman boyutunda süzme, kodlama, dağıtım, alıcıda işleme, sıkıştırma yöntemleri, JPEG ve MPEG-n, sayısal yayın formatları, DVB-S/C/T, HDTV, 3D görü, 3D-TV. Antenler, RF link parametreleri ve kanal modelleri. RF linklerinde kullanılan uzay ve frekans diversite sistemleri ve birleştiriciler. İlerleyen haftalarda çeşitli uygulama alanları kapsamında daha detaylı analiz ve sentez yöntemleri incelenecektir. Dalga kılavuzlarında süreksizlikler: matematiksel modeller, sayısal yöntemler ve eşdeğer mikrodalga devre gösterimleri. [pdf-KIRIK LİNK] [pdf-KIRIK LİNK] Kanal kapasitesi, klasik kodlama ve kodçözme yöntemleri. Yumuşak kararlı kodçözme algoritmaları: MAP, Log MAP, Max-Log MAP, SOVA. Parametrik olmayan örüntü sınıflandıncılar ( Parzen pencereleri, k- enyakın komşuluklu sınıflandırma). Doğrusal ve doğrusal olmayan sınıflandırma işlevleri ( En küçük karesel ortalamaya dayalı algoritmalar, destek vektör makineleri). Öznitelik boyutunu azaltma, sınıflandırıcı kaynaştırma ve sensör tümleştirme. Konuşma, ses imge ve video örüntü sınıflandırma uygulamaları. Varsayım (hipotez) sınama, bilinen işaretlerin ve bilinmeyen parametreleri olan işaretlerin gürültülü ortamda sezimi, alıcı başarımı ve hata olasılığı, radar ve iletişim uygulamaları. İstatistiksel kestirim kuramı, başarım ölçütleri ve sınırları, etkin kestiriciler. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] Band geçiren işaret ve sistemlerin gösterilimleri, karmaşık zarf kavramı, eşdeğer alçak geçiren karşılıkları, band geçiren rastlantı süreçlerinin gösterilimleri. Gram-Schmidt ortonormallleştirme yöntemi, işaret vektörlerinin yeniden elde edilmesi, ilişkili ve uyumlu süzgeçli alıcılar. Skaler ve vektörel dalga denklemleri için Green fonksiyonları. Hamming kodları, çevrimsel kodlar, BCH kodları, katlamalı kodlar, özellikleri, kodlayıcı ve kod çözücü yapıları. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] Giriş, gezgin radyo yayılımı, hücresel tasarım radyo kaynak yönetimi, “trunking” kuramı ve sistem tasarım temelleri, gezgin kaynak yönetimi ve el-değiştirme kavramı, çoklu erişim teknikleri FDMA/TDMA/CDMA/OFDMA), telsiz ağlar, gezgin haberleşme sistemlerinin gelişimi: 2G/3G/4G, telsiz yerel alan ağları, bilişsel ağlar. Aktif ve pasif mikrodalga devre analiz ve tasarımı. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] Konuşma ve ses işleme çok geniş bir alan olduğu için dersin ilk haftalarında ses işaretinin işlenmesi ve işitsel algı ile ilgili gerekli bilgiler verilecektir. Dizilim ve içerik bilgisine dayalı sınıflandırma: Markov ve gizli Markov modelleri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] Mikrodalga antenleri ve tasarım problemleri.

Tags: Emile Durkheim Thesis On DevianceFirst Cover Letter For ResumeAssignment ConstructorHow Long Is A 750 Word Essay Single SpacedPsychology Extended Essay QuestionsEssay Of Illustration

The eight courses include four required courses, three technical elective courses, and a non-technical elective course.

The following list enumerates courses in each of the three categories: Required Courses Technical Elective Courses Each student must take three courses from the following list, which contains courses from the EE, COE and ICS Departments.

Many scholarships are either merit-based or needs-based.

Master's thesis is a important part of masters studies.

Diferansiyel ve integral denklem yöntemleri yardımı ile zaman ve frekans domeni problemlerinin sayısal çözümü. İleri kavramlar: Sinüzoidal parametre kestirimi, MUSIC, ESPRIT.

[Course Catalogue Form with ECTS Credits] Elektromanyetik (EM) teori, elektromanyetik problemlerin sınıflandırılması, diferansiyeldenklemlerin çözümü için analitik yaklaşımlar. Uydu sistemlerinde yazılım teknikleri, modelleme ve simülasyon. Süzgeç-bankası tabanlı yaklaşımlar: Periyodogramın süzgeç-bankası açıklaması, Capon yöntemi, Capon ve AR yöntemler arasındaki ilişki.

[Course Catalogue Form with ECTS Credits] Random variables, distribution function, probability mass and density functions; multivariate random variables, joint distributions, functions of random variables, conditional distributions; expected value, moments and related concepts; moment generating function, characteristic function; some special continuous and discrete distributions; random processes, basic definitions, stationary and independent processes, ergodicity; Poisson, Wiener, Gauss, Markov processes; the concepts of stochastic continuity, derivative, integral; the concept of power spectrum. Radar işaret biçim tasarımında uygulanan yaklaşımlar. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] Bilimsel araştırma, geliştirme, sonuçları raporlama ve sunma yöntemlerinin ana hatlarıyla incelenmesi. Çeşitleme Teknikleri: Alıcı/Verici Anten Çeşitlemesi.

[Course Catalogue Form with ECTS Credits] Radar sistemlerinin temelleri. Danışman yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin araştırma konularının incelenmesi/değerlendirilmesi. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] [pdf-KIRIK LİNK] Dersin amaç ve kapsamı.

Essential information of the thesis work and writing process can be found from the attachments below.

Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler zamanla güncelliğini kaybedebilir, en güncel bilgiler için lütfen tr adresini ziyaret edelim. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] Ayrık zamanlı işaret işlemenin temelleri. Kompleks düzlemde türevin tanımlanması, analitik fonksiyonlar ve Laplace denklemi. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] Radyo haberleşmesi; sistem kavramı, propagasyon ve gürültü. Kablosuz ve çok geniş bandlı sistemlerin RF bileşenleri Radar ve radyometre sistemleri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] Kuantum mekaniğinde temel kavramlar. Bu kapsamda psikoakustik maskeleme, MP3, OGG ve benzeri ses sıkıştırma yöntemleri, konuşma ve konuşmacı tanıma, müzik analizi ve geri çatma ile mükemmel ses karışım organizasyonları irdelenecektir. Bilinmeyen işaret parametrelerinin kestirimi, uygulamalar. Gauss gürültülü kanallarda hata olasılığının hesabı, hata olasılığı için birleşim üst sınırı.

SHOW COMMENTS

Comments Thesis On Telecommunication Engineering

The Latest from detmagazine.ru ©